Situační vedení

Seznamte se s konceptem situačního vedení, který je základem pro váš flexibilní styl vedení týmu.

Dokázat vhodně motivovat své lidí k převzetí zodpovědnosti je jedním z klíčů k úspěchu. Daří se vám u svých lidí podporovat samostatnost a proaktivitu k plnění úkolů v zájmu celého týmu?

Na tomto tréninku získáte návody, jak vést podřízené podle jejich pracovní zralosti a kompetentnosti – a ověříte si aplikaci tohoto vedení na vybraných manažerských nástrojích a situacích.

Proč zvolit tento program

 • Seznámíte se s principy situačního vedení a jeho možnostmi při vedení lidí.
 • Naučíte se efektivněji přemýšlet o potenciálu svých lidí, o tom, jak jsou připraveni na zvládání pracovních situací a jaký přístup jim umožní podat následný odpovídající výkon.
 • Naučíte se lidi motivovat k převzetí zodpovědnosti, posílení samostatnosti, zájmu o vlastní práci i výkonnost celého týmu.
 • Poznáte přístup, který umožňuje pracovat s respektem k potenciálu člověka a podporuje jeho tvořivost a tah na výsledek.
 • Prohloubíte své sebepoznání a posílíte svůj lídrovský potenciál.

Komu je určen

Projektovým manažerům, vedoucím týmů, specialistům či výkonným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti jednání s partnery.
Doporučeno také pro všechny certifikační stupně (D, C, B a A) jako rozšiřující trénink daného tématu a rovněž jako možnost v rámci recertifikačního vzdělávání pro stupně C, B a A.

Témata tréninku:

 • Styly vedení – krátké ohlednutí v historii, význam stylu řízení na výkonnost lidí
 • Principy situačního vedení – vedení podle Hersey-Blanchard
 • Povahy úkolu, připravenost spolupracovníka a volba odpovídajícího stylu
 • Aplikace situačního vedení do manažerské praxe
 • Sebepoznání v oblasti možností mého působení při vedení lidí

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku je i diagnostika vlastního stylu vedení, která vám prohloubí sebepoznání v oblasti vlastních voleb vedení lidí i flexibility, kterou používáte při vedení lidí.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku modelových situací a následného rozboru. Opírá se o získání prožitku a zpětné vazby ke svému stylu vedení.

Trénink je flexibilní a pragmatický, zaměřený na vlastní zkušenost a rozvoj. Vede jej certifikovaný lektor.

Cíle

Seznámíte se s principy situačního vedení. Naučíte se rozeznávat zralost spolupracovníka ve vazbě na konkrétní pracovní situaci a podle toho volit odpovídající styl vedení.
Na modelových situacích si ověříte získané poznatky a přesvědčíte se, jak lze spolupracovníka motivovat (a nebo také demotivovat) v rozvoji jeho potenciálu.
Dozvíte se, co vše obsahují jednotlivé styly vedení, včetně praktických personálních nástrojů, použitelných v praxi.

Témata – obsah

 • Vedení lidí, význam stylu vedení na výkonnost lidí, týmu, vývoje stylů vedení
 • Principy situačního vedení – povaha úkolu, určení zralosti spolupracovníků a volba odpovídajícího stylu
 • Jak stanovit zralost spolupracovníka v konkrétní pracovní situaci
 • Práce s indikátory zralosti, čeho si všímat v oblasti schopností, co vše obsahuje ochota spolupracovníka
 • Jednotlivé styly vedení – jejich obsah, přístup a manažerské nástroje
 • Diagnostika vlastního stylu vedení – preference vlastního stylu, flexibilita ve využívání stylů
 • Aplikace situačního vedení na vybrané manažerské nástroje a do každodenní práce manažera
 • Tvorba vlastního rozvojového plánu ve vazbě na poznatky situačního vedení

Metody

 • Učení se na základě vlastní zkušenosti je jednou z nejefektivnějších tréninkových metod, hlavně, je-li spojeno s videoanalýzou a zpětnou vazbou. Používá se diagnostika, řešení modelových situací, moderovaná diskuze, rozbor – videoanalýza, výklad zásadních pojmů.
 • V posílení dovedností, prohloubení reflexe a stanovení cílů rozvoje pomáhají rozhovory vedené „sparring partnerem“ či lektorem.
 • Účastníci ve skupině sdílejí vlastní postupy z dané oblasti, ostatní účastníci je doplňují o vlastní zkušenost, lektor vše shrnuje a rozvíjí.
 • Strukturované studijní materiály zpracované lektory, cvičení, příklady, pracovní listy, testy a odborná literatura pro samostudium. Používáme metodické filmy a jejich rozbor.

Lektorský tým a hosté

Související
programy

Program vám
připravíme
na míru

Nezávazná poptávka

Pište, volejte