Emoční leadership – nový přístup k učení a výkonu

18. 4. 2013

Společnosti potřebují lidi, kteří mají aktivní myšlení a jsou schopni uvažovat v rychle se měnících podmínkách nově, pružně. Není již prostor setrvávat ve starých vzorcích a modelech a trpělivě se snažit měnit vzorce dovedností na úrovni chování. Lidé a firmy nevidí tak výrazný přínos ve školeních. Evoluce vždy probíhají zásadní změnou myšlení.

Společnosti potřebují lidi, kteří mají aktivní myšlení a jsou schopni uvažovat v rychle se měnících podmínkách nově, pružně. Není již prostor setrvávat ve starých vzorcích a modelech a trpělivě se snažit měnit vzorce dovedností na úrovni chování. Lidé a firmy nevidí tak výrazný přínos ve školeních. Evoluce vždy probíhají zásadní změnou myšlení.

 

Starý přístup k vzdělávání již vyčerpal své možnosti. Zvláště v této době je vyšší nárok na efektivitu a prokazatelné výsledky. V souladu s novými poznatky neurovědy vznikl nový přístup k učení se a rozvoji potenciálu.

 

Běžný způsob vzdělávání je zaměřený na to, že je možné se učit dovednostem a kompetencím. Celá pozornost vyučujícího je soustředěna na to, aby student uměl dělat to, co je požadováno. Výsledkem však často bývá, že sice ví, jak to udělat, ale v praxi to stejně nedělá.

 

Často takto podobně přistupují i manažeři ve firmách k lidem. Chtějí-li dosáhnout požadovaný výsledek, pak se snaží pozorovat, kontrolovat a ovlivňovat chováni podřízených. Neuvědomují si plně, že odpor je často již ve způsobu, jak lidé o věcech přemýšlí. Pokud mají v mysli nastavené negativní postoje, pak se to projevuje v jejich negativních pocitech, emocích. A protože emoce jsou zdrojem energie a tvůrčí proces vzniká především na propojení vnitřní roviny myšlení a emocí, projevuje se pak tento postoj žádoucím, či nežádoucím chováním.

 

Řídit lze jen to, co si uvědomujeme

Dle nejnovějších objevů neurovědy se ukazuje, že je potřeba učit se vést nejen své činy, ale je nutné vést nejdříve své myšlení a pocity, které nás následně vedou ke správným činům a žádoucím výsledkům! Důležité je si také uvědomit, že jen ten proces, který si uvědomujete, můžete řídit. Tedy skutečný leader je nutně, ať vědomě či nevědomě, leaderem myšlení a emočního klimatu, tedy leaderem energie a jejího zaměření.

 

Neurovědci objevili, že dostatečné zaměření pozornosti na jakékoli specifické mozkové spojení vede k jeho udržení a upevnění žádoucích obvodů. Ty se pak stávají trvalými změnami ve struktuře mozku, které se projeví novými návyky na úrovni emocí a chování. Zjistili, že mozek se mění dle toho, kam jedinec zaměří svoji pozornost. Pozornost trvale přetváří mozkové vzorce. Lidé, kteří denně aplikují tuto dovednost, doslova myslí jinak než ti, kdo tak nečiní. Tímto tvůrčím procesem využíváme plasticitu mozku a vědomým zaměřením pozornosti vytváříme nové nervové okruhy, které mění naše staré návyky. Toto zaměření pozornosti je klíčem k navýšení výkonnosti a úspěšnosti v našem životě.

 

Síla je v zaměření pozornosti

Z výše uvedených poznatků vychází dlouhodobý program Emoční leadership, který pracuje především s vnitřními kvalitami osobnosti na úrovni jejich myšlení a emocí. Program nabízí manažerům a leaderům příležitost učit se tvořit svůj život, své dovednosti zaměřením na rozvoj vašeho myšlení a tvoření pozitivních pocitů. Cílem je především navýšit charakterové osobnostní kvality a být tvůrcem emočního klimatu. Viz obrázek níže: Obrázek vyjadřuje, že naše pozornost je často směřována především do oblastí dovedností, schopností a získání příslušné kompetence. Přestože často máme všechny předpoklady naplněny a lidé jsou opakovaně proškoleni v příslušné dovednosti, něco jim brání, aby tyto schopnosti realizovali. Něco, co je ukryto pod pokličkou, pokud tam máme chuť a odvahu nahlédnout. Pamatujme, že jediná skutečná a trvalá změna je zevnitř ven.

 

Emoce jsou zdrojem naší energie

Bohužel, dle výzkumu, svým emocím nevěnujeme příliš pozornosti. To co nás rodiče a společnost učí, je negativní emoce odmítat, potlačovat. Logický důsledek je, že pokud negativní emoce odmítáme a potlačujeme, tak se s nimi nemůžeme naučit správně pracovat. A přece naše emoční prožívání dává životu barvu a chuť. Je to nejen koření života, ale přináší také energii, která nás pohání a žene, nebo naopak brzdí, či je vyplýtvána destruktivním způsobem na okolí. V naší práci přináší energii pro dosahování výsledků. Zjednodušeně řečeno, abychom ráno vstali z postele, či dosáhli potřebný výsledek, potřebujeme zažít nějaký typ emoce – motivace. Může to být povinnost jít do práce, chuť něco prožít, dosáhnout něčeho; radost z krásného rána atd.

 

Potřebujeme tu emoční energii, která nás žene k dosahování výsledků, cílů, naplňování potřeb, prožitků spokojenosti, radosti, štěstí. Mít ji k dispozici. Potřebujeme také navýšit odpovědnost za naše pocity a získat nad nimi více skutečného vlivu a moci. Můžeme mít jen tolik vlivu na své emoce, kolik si připustíme a kolik přijmeme odpovědnosti. Důležité je vědět jak a začít trénovat!

 

Pokud chceme být tvůrci svého života a dát svému životu tu „správnou“ barvu a chuť, pak musíme převzít za své pocity více odpovědnosti. Zcela jistě můžeme držet spokojenost, štěstí, vnitřní klid a lásku ve svých rukou. K tomu je ale potřeba začít se učit pracovat se svými pocity, emocemi. Vždyť je to jen emoční energie, která může mít různý projev – destruktivní či konstruktivní. A to, co „trénujeme“, tedy prožíváme, v tom se můžeme zlepšovat.

 

Překročit limity a rozšířit potenciál

Půlroční rozvojový program Emočního leadershipu je určený především majitelům, top manažerům a všem vedoucím, kteří vedou další osobnosti. Nabízí jím v průběhu intenzivního tréninku spojeného s koučování velkou výzvu: formovat nové postoje, učit se a sdílet zkušenosti, překonávat limity a objevovat v sobě netušené schopnosti. Překročit limity a rozšířit potenciál.

 

Program kombinuje docházková i výjezdová setkaní, je složený z pěti modulů a nabízí tato klíčová témata:

  • Leadership a management emocí
  • Principy dozrávání osobnosti a odpovědnost
  • Kdo jsem a kdo jsou ti druzí
  • Trénink emočních dovedností – charisma leadera a jeho limity
  • Trénink osobního mistrovství leadera

 

Jak tedy budou leadeři účinně měnit chování vlastní či ostatních? Zaměří se na vytváření nových typů myšlení. Společně budou vytvářet nové mentální mapy, na které bude trvale poutaný dostatek pozornosti. Tyto mapy posílí jejich osobní představivostí a budou zabudovány pevně do struktur mozku. Mapy si manažeři „převedou“ do roviny pocitů a následně do konkrétních činů. Vše se následně ukotví v rovině chování. Tím budou staré negativní vzorce bez povšimnutí ztrácet na síle. Důležité bude především jejich upevňování v denní pracovní praxi, k čemuž budou leadeři vedeni a podporováni individuálním koučováním.

Pište, volejte